Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri
»SNPortal podarja dres slovenske nogometne reprezentance

(velikost XL)«

S tem besedilom se določijo pravila in pogoji sodelovanja udeležencev ter izvedba nagradne igre »SNPortal podarja dres slovenske nogometne reprezentance (velikost XL)«, ki ga na  www.facebook.com/snportal prireja organizator nagradne igre.


 1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizator nagradne igre je društvo Slovenski nogometni portal, Brodarjev Trg 13, 1000 Ljubljana, mat. št. 6460135000, davčna št. 63819252, (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je promocija slovenskega nogometa in samega portala, pa tudi povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih všečkov organizatorja nagradne igre.

 3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

Udeleženec nagradne igre »dres slovenske nogometne reprezentance (velikost XL)« je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na načine, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Za ožje družinske člane se za namene tega nagradne igre štejejo zakonci oziroma zunajzakonski partnerji in otroci. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na ta pravila in pogoje. Udeleženec s sodelovanjem jamči, da so vsi posredovani podatki pravilni in resnični.

 4. Način sodelovanja:

V nagradni igri » dres slovenske nogometne reprezentance (velikost XL)«  lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, v nagradni igri sodeluje z všečkanjem slike in Facebook profila SNPortal ter s potrditvenim komentarjem pod sliko.

Način sodelovanja je povezan s točno določenim nagradnim skladom, kot to izhaja iz 6. točke teh pravil. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka od ponedeljka, 13. aprila 2015, do vključno nedelje, 26. aprila 2015. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

 6. Nagrade:

V nagradnem skladu nagradne igre je dres slovenske nogometne reprezentance (velikost XL).

Nagrado podeljuje organizator nagradne igre.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje bo potekalo v nedeljo 26. aprila 2015 na sedežu organizatorja na naslovu Brodarjev Trg 13, 1000 Ljubljana. Žrebanje ne bo javno. Med udeleženci se bo s pomočjo računalnika naključno izžrebalo nagrajenca, ki bo prejel  nagrado iz prejšnje točke teh pravil.

V žrebanju se bodo upoštevale vse prijave, ki jih bo organizator nagradne igre prejel do vključno 26. aprila 2015, do 19. ure. Pri tem se šteje, da je organizator nagradne igre prejel prijavo pravočasno. Nepravočasne prijave in prijave, ki ne izpolnjujejo bistvenih pogojev iz teh pravil, se pred žrebanjem izločijo.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani www.facebook.com/snportal najkasneje do dne 20. aprila 2015.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba:
–    ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;
–    ne spoštuje teh pravil;
–    ni podala svojih resničnih podatkov.

Če se navedeno ugotovi tekom žrebanja, komisija izžreba drugega udeleženca.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo najkasneje v roku sedmih delovnih dni po zaključku žrebanja o nagradi obveščen tudi preko zasebnega Facebook sporočila, ki so ga  navedli na prijavi.

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če do vključno 7. maja 2015 organizatorju pošlje potrditev sprejema nagrade in morebitne ostale podatke, potrebne za prevzem nagrade, in sicer  z elektronskim sporočilom na naslov urednistvo@snportal.si .

Če organizator pisne potrditve v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ne prejme do 7. maja 2015, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

 10. Davčne obveznosti:

Organizator nagradne igre bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

 11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre vse njihove posredovane osebne podatke obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, ter kasnejše marketinške aktivnosti. Podatke posredovane ob nagradni igri bo organizator skrbno varoval.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev tudi izrecno soglašajo, da jih lahko organizator nagradne igre z uporabo različnih komunikacijskih kanalov obvešča o storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih društva Slovenski nogometni portal, pod blagovno znamko SNPortal.si.

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da nam to sporoči na elektronski naslov urednistvo@snportal.si.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci nagradne igre s komentarjem pod Facebook objavo o nagradni igri potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri »SNPortal podarja dres slovenske nogometne reprezentance (velikost XL)«, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradnega igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno, oziroma za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizator nagradne igre bo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna  na spletni strani SNPortal: http://snportal.si/drugo/pravila-nagradne-igre/.

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev sodelovanja bo organizator nagradne igre udeležence obvestil z objavo na Facebook strani www.facebook.com/snportal.

Za vse morebitne spore iz naslova tega nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro: urednistvo@snportal.si

V Ljubljani, 13. aprila 2015

Slovenski nogometni portal

Naloži več sorodnih novic
Naloži več novic od Jure Banfi
Naloži več novic iz Drugo

Dodaj odgovor

Poglejte še

Slovenski sodnik delil pravico na derbiju v Egiptu

Le še nekaj tednov je ostalo do začetka drugega dela sezone v Prvi ligi Telemach in klubi …